Search

Контакти

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

ВРЪЗКИ С ОБЩИНАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Телефон за информация и сигнали за корупция:
08131 27 95

електронна поща: slivopole@slivopole.bg

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

 

 N:

 ДЛЪЖНОСТ

 Тел.
 1.  Кмет  08131 2795
 2.  Зам.кмет  08131 2154
 3.  Зам.кмет  08131 2121
 4.  Секретар  08131 2780
 5.  Финансов контрольор  08131 2744
 

ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

 
 6.

Директор на дирекция ФБАО 

 08131 2745
 7. Главен юрисконсулт  08131 2827
 8. Ст.експерт "Финанси"  08131 2744
 9. Мл.експерт "ТРЗ и касиер"  08131 2744
 10. Мл. експерт "Приходи"   08131 2744
 11. Гл.специалист "Разходи"   08131 2744
 12. Гл.специалист "Бюджет"   08131 2744
 13. Гл.специалист КОСИ   08131 2744 
 14. Гл.специалист "Човешки ресурси"  08131 2795
 15. Гл.специалист ГРАО  08131 2755
 16. Мл. експерт "Фронт-офис и ГРАО"  08131 2755
 17. Гл. специалист "ГРАО и архив"  08131 2755
 18. Ст. специалист ОМП  08131 2756
 19. Изпълнител-шофьор   
 20. Изпълнител-шофьор и огняр  
 

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"

 
 21. Директор дирекция ОСУТ  08131 2137
 22. Главен архитект    08131 2183
 23. Мл.експерт"Общинска собственост"  08131 2183
 24. Гл.специалист "Общинска собственост"  08131 2183
 25. Ст. специалист "Наеми, търгове и конкурси"  08131 2183
 26. Гл.специалист УТ   08131 2183
 27. Ст.специалист УТ    08131 2183
 28. Специалист УТ    08131 2183 
 29. Гл.експерт "Образование и секретар на МКБППМН"   08131 2284
 30. Ст.експерт "БЗ и програми"  08131 2284
 31. Ст.специалист "Системен администратор"  08131 2744
 32. Технически сътрудник на ОбС    08131 2117
 33. Изпълнител- огняр  
 34. Гл. специалист   
 35. Гл. специалист    
 

ДИРЕКЦИЯ "УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ"

 
 36. Директор дирекция УРПП   08131 2827
 37. Гл.експерт "Подготовка проекти"   08131 2284
 38. Специалист "Еколог и подготовка проекти"    08131 2284
 39.

Гл.специалист "Незаконно строителство и подготовка проекти"  

 08131 2284
 40. Гл.специалист "Инвеститорски контрол и подготовка проекти"   08131 2284
 41. Гл. специалист "Управление на проекти"  
 42. Гл. експерт МДТ    08131 2738
 43. Гл.специалист МДТ  08131 2738
 44. Ст.специалист МДТ  08131 2738
 45. Ст.специалист МДТ  
 46. Ст.специалист МДТ  08131 2738
 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В КМЕТСТВАТА НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
 

 ДЛЪЖНОСТ

 Тел.

 

 КМЕТСТВО БАБОВО                                                       

 

 1.

 Кмет

 08179 7313

 2.

 Старши специалист "Разходи"                                                                        

 08179 7313

 

 КМЕТСТВО БОРИСОВО

 

 3.

 Кмет

 08131 2150

 4.

 Старши специалист "Разходи"                                                               

 08131 2882

 

 КМЕТСТВО БРЪШЛЕН

 

 5.

 Кмет

 08138 2280

 6.

 Старши специалист "Разходи"                                                            

 08138 2236

 

 КМЕТСТВО ГОЛЯМО ВРАНОВО

 

 7.

 Кмет

 08137 2287

 8.

 Старши специалист МДТ

 08137 2263

 9.

 Старши специалист "Разходи"                                                              

 08137 2263

 

 КМЕТСТВО КОШАРНА

 

 10.

 Кмет

 08136 2380

 11.

 Старши специалист "Разходи"                                                             

 08136 2325

 

 КМЕТСТВО МАЛКО ВРАНОВО

 

 12.

 Кмет

0886210944

 13.

 Гл.специалист МДТ

0882892494

 14.

 Гл.специалист "Разходи"                                                            

0888135432

 

 КМЕТСТВО РЯХОВО

 

 15.

  Кмет

 08133 2253

 16.

 Старши специалист МДТ

 08133 2280

 17.

 Старши специалист "Разходи"                                                        

 08133 2280

 

 КМЕТСТВО СТАМБОЛОВО

 

 18.

 Кмет

 08136 2580

 19.

 Старши специалист "Разходи"

 08136 2225

 

                                                            

 

 

 с.ЧЕРЕШОВО

 

 20.

 Кметски наместник

 081886 238

 

 КМЕТСТВО ЮДЕЛНИК

 

 22.

 Кмет

 0886155166

 23.

 Гл.специалист МДТ

 08132 2254

 24.

 Старши специалист "Разходи"                                                          

 08132 2254

 
Web design & SEO by Zashev