Search

Мярка 7.2 – МИГ „Тутракан – Сливо поле“

Избор на изпълнител - Улици и Стадион ... публикуван на 14/07/2023 г.

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги - сграда стадион с. Голямо Враново ... публикуван на 07/07/2023 г.

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор - сграда стадион с. Голямо Враново ... публикуван на 07/07/2023 г.

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги - улици по пет подобекта ... публикуван на 07/07/2023 г.

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор улици по пет подобекта ... публикуван на 07/07/2023 г.


Решения за определяне на изпълнител и за определяне стойността на разходите ... 22/06/2022 г.


Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги свързани с управлението на проект „Обновяване и облагородяване на гробищни паркове на територията на Община Сливо поле, обл. Русе по шест подобекта: Подобект № 1 – Гробищен парк с. Бабово; Подобект № 2 – Гробищен парк с. Бръшлен; Подобект № 3 – Гробищен парк с. Борисово; Подобект № 4 – Гробищен парк с. Юделник; Подобект № 5 – Гробищен парк с. Малко Враново; Подобект № 6 – Гробищен парк с. Кошарна“ ... 06/06/2022 г.


Определяне обосноваността на разходите за извършване на СМР по проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Сливо поле и с.Ряхово, общ. Сливо поле, обл. Русе по пет подобекта​ ... 03/06/2022 г.


Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите и Определяне обосноваността на разходите за осъществяване на строителен надзор по време на строителните дейности по проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Сливо поле и с.Ряхово, общ. Сливо поле, обл. Русе по пет подобекта ... 29/04/2022 г.


Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги свързани с подготовката на проектно предложение по Мярка 7.2 за МИГ „Тутракан – Сливо поле“ и Определяне обосноваността на разходите за осъществяване на консултантски услуги свързани с управлението на проект със заглавие „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Сливо поле и с. Ряхово, общ. Сливо поле, обл. Русе по пет подобекта ... 29/04/2022 г.


Изработване на инвестиционен проект, фаза: Технически проект и осъществяване на авторски надзор по време на строителство за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Сливо поле и с.Ряхово, общ. Сливо поле, обл. Русе по пет подобекта ... 22.03.2022 г.


Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги свързани с управлението на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Сливо поле ... 03/11/2021 г.


Запитване за оферта по проект на Община Сливо поле по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.251 на СНЦ „МИГ-Тутракан-Сливо поле“ за Мярка 7.2 ... 19/10/2021 г.


Решение за определяне стойността на разходите ... 06/10/2021 г.


Решение за определяне стойността на разходите ... 30/09/2021 г.


Запитване за оферта по проект на Община Сливо поле по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.251 на СНЦ „МИГ-Тутракан-Сливо поле“ за Мярка 7.2 ... 28/09/2021 г.


Решение за определяне стойността на разходите ...17/09/2021 г.


Запитване за оферта по проект на Община Сливо поле по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.251 на СНЦ „МИГ-Тутракан-Сливо поле“ за Мярка 7.2 ... 09/09/2021 г.


Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор ... 09/02/2021 г.


Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле, обл. Русе ... 27/08/2021 г.


„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи  на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле, обл. Русе“ ... 19/07/2021 г.


Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле, обл. Русе ... 15/07/2021 г.


Решение за определяне стойността на разхода ... 17/03/2021 г.


Извършване на строителни работи на обекти на територията на Община Сливо поле по проекти на Община Сливо поле по Мярка 7.2 за МИГ „Тутракан – Сливо поле“, по пет обособени позиции ... 09/03/2021 г.


Решения за определяне на разхода ... 14/09/2020 г.

Решение за избор на изпълнител.


„Извършване на строителни работи на обекти на територията на Община Сливо поле по проекти на Община Сливо поле по Мярка 7.2 за МИГ „Тутракан – Сливо поле“, по пет обособени позиции“ ... 02/09/2020 г.


Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на проекти на Община Сливо поле по Мярка 7.2 за МИГ „Тутракан – Сливо поле“, по четири обособени позиции“„Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на проекти на Община Сливо поле по Мярка 7.2 за МИГ „Тутракан – Сливо поле“, по четири обособени позиции ... 02/09/2020 г.


Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги свързани с подготовката на проектни предложения по Мярка 7.2 за МИГ „Тутракан – Сливо поле“ и консултантски услуги свързани с управлението на проекти, по пет обособени позиции“„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги свързани с подготовката на проектни предложения по Мярка 7.2 за МИГ „Тутракан – Сливо поле“ и консултантски услуги свързани с управлението на проекти, по пет обособени позиции  ... 25/08/2020 г.


 

Web design & SEO by Zashev