Search

Мярка 7.2 – МИГ „Тутракан – Сливо поле“

Запитване за оферта по проект на Община Сливо поле по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.251 на СНЦ „МИГ-Тутракан-Сливо поле“ за Мярка 7.2 ... 19/10/2021 г.


Решение за определяне стойността на разходите ... 06/10/2021 г.


Решение за определяне стойността на разходите ... 30/09/2021 г.


Запитване за оферта по проект на Община Сливо поле по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.251 на СНЦ „МИГ-Тутракан-Сливо поле“ за Мярка 7.2 ... 28/09/2021 г.


Решение за определяне стойността на разходите ...17/09/2021 г.


Запитване за оферта по проект на Община Сливо поле по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.251 на СНЦ „МИГ-Тутракан-Сливо поле“ за Мярка 7.2 ... 09/09/2021 г.


Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор ... 09/02/2021 г.


Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле, обл. Русе ... 27/08/2021 г.


„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи  на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле, обл. Русе“ ... 19/07/2021 г.


Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле, обл. Русе ... 15/07/2021 г.


Решение за определяне стойността на разхода ... 17/03/2021 г.


Извършване на строителни работи на обекти на територията на Община Сливо поле по проекти на Община Сливо поле по Мярка 7.2 за МИГ „Тутракан – Сливо поле“, по пет обособени позиции ... 09/03/2021 г.


Решения за определяне на разхода ... 14/09/2020 г.

Решение за избор на изпълнител.


„Извършване на строителни работи на обекти на територията на Община Сливо поле по проекти на Община Сливо поле по Мярка 7.2 за МИГ „Тутракан – Сливо поле“, по пет обособени позиции“ ... 02/09/2020 г.


Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на проекти на Община Сливо поле по Мярка 7.2 за МИГ „Тутракан – Сливо поле“, по четири обособени позиции“„Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на проекти на Община Сливо поле по Мярка 7.2 за МИГ „Тутракан – Сливо поле“, по четири обособени позиции ... 02/09/2020 г.


Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги свързани с подготовката на проектни предложения по Мярка 7.2 за МИГ „Тутракан – Сливо поле“ и консултантски услуги свързани с управлението на проекти, по пет обособени позиции“„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги свързани с подготовката на проектни предложения по Мярка 7.2 за МИГ „Тутракан – Сливо поле“ и консултантски услуги свързани с управлението на проекти, по пет обособени позиции  ... 25/08/2020 г.


 

Web design & SEO by Zashev