Search

Социална услуга "Асистентска подкрепа"


1. Списък на класираните кандидат-потребители за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по населени места в община Сливо поле, за включване в услугата, считано от 15.02.2021 г. ... публикуван на 10/02/2021 г.

2. Списък на кандидат-потребители за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по населени места в община Сливо поле, в които са получили отказ за включване в услугата  ... публикуван на 10/02/2021 г.


СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИТЕ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ


 Прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

 

Община Сливо поле в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги 

О Б Я В Я В А,

че от 04.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

 

Новата услуга се създава след промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера. Съгласно техните разпоредби  „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

  • Заявление-декларация /по образец/;
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
  • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Максималният брой часове за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 04.01.2020 г. в Деловодството на община Сливо поле, Гише „Обслужване на граждани“ в централната сграда на общината, гр. Сливо поле, пл. „Демокрация“ № 1, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Сливо поле на адрес: www. https://www.slivopole.bg/

За допълнителна информация: тел. 08133 2559

1.Заявление-декларация от потребител.


Прием на документи от кандидати за длъжността „Социален асистент“ на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Община Сливо поле в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги 

О Б Я В Я В А,

че от 04.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за длъжността „Социален асистент“ на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

 

Новата услуга се създава след промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера. Съгласно техните разпоредби  „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Осигуреният финансов ресурс, предоставен на Община  Сливо поле с държавния бюджет за 2021 г. ще даде възможност на 32  потребители да ползват почасови услуги в домашна среда, съобразени с индивидуалните им потребности от 14 лица на длъжност „Социален асистент“ на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

Кандидатите за длъжността „Социален асистент“ заявяват желанието си да предоставят услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

1.     Заявление за участие в подбор /по образец/-Приложение 2;

2.     Документ за самоличност – за справка;

3.     Автобиография;

4.     Сертификат от проведено обучение – копие, ако е приложимо;

5.     Талон за регистрация в Бюро по труда за безработните лица – ако е приложимо;

6.     Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи) – ако е приложимо.

7.     Други:..………………………………………................................................................

Един социален асистент ще обслужва до 3-ма потребители.

Основни задължения: Осъществява социално-битови дейности,  съгласно чл.  93 ал.(1) т. 1, 2, 3, 4, 5-  самообслужване;  движение и придвижване;  промяна и поддържане на позицията на тялото;  изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация за целевите групи: лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;  деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 

Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен -  начално образование

 

Работно време: пълно или непълно, при работа по график до 8 часа дневно.

 

Документи от кандидатите за длъжността „Социален асистент“, желаещи да предоставят социални услуги по „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 04.01.2020 г. в Деловодството на община Сливо поле, Гише „Обслужване на граждани“ в централната сграда на общината, гр. Сливо поле, пл. „Демокрация“ № 1, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа.

 

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Сливо поле на адрес: www. https://www.slivopole.bg/

За допълнителна информация: тел. 08133 2559 

1. Заявление за участие в подбор.

2. Пиложение- автобиография.


 

Web design & SEO by Zashev