Search

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

2008 Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице.
2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон
2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
2050 Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта.
2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
2090 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект
2047 Категоризация на места за настаняване
 
Web design & SEO by Zashev