Search

Обявления и Съобщения

Инвестиционно предложение: „Напояване на 1583 декара засадени културни насаждения, царевица или пшеница, посредством дъждуване с пивотни кръгови системи в землището на село Борисово, Община Сливо поле“ ... публикувана на 03/06/2024 г.​

Инвестиционно предложение: „Напояване на 1583 декара земеделски земи, засадени културни насаждения, посредством дъждуване с пивотни кръгови системи в землището на село Борисово, Община Сливо поле – масиви 19, 22 и 25.“ ... публикуван на 22/04/2024 г.

Становище от публично обсъждане на инвестиционно предложение: "Подобряване на условията на навигация в общия българо-румънски участък на р.Дунав (rev.2, декември 2023 г.), с възложител ИА "Проучване и поддържане на река Дунав" за българския участък от реката." ... публикувано на 16/04/2024 г.

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите относно постъпило Заявление с вх.№ РР-02-378/19.12.2023 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения в ПИ 67444.699.19 по КККР в землището на град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе ... публикувано на 15/04/2024 г.

Инвестиционно предложение: Експлоатация на съществуващо водовземно съоръжения -тръбен кладенец в ПИ с индефикатор  67444.54.1 по КК и КР на град Сливо поле, област Русе ... публикувано на 11/04/2024 г. ​

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от ЗКПУ "Възраждане Сливо поле " относно "Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури от съществуващ тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 67444.99.19. по КККР на град Сливо поле, Област Русе" ... публикувана на 12/02/2024 г.

Инвестиционно предложение за "Преработка на проект по чл.154 на ЗУТ  за газификация на обект "Промяна предзначението на помещение "Водоподготовка" в производствен корпус №1 в помещение за "Маслоподгревател" към участък "Глицероза на свободни мастни киселини" в УПИ VII-1158-Пп, УПИ VIII-1158-Пп, кв.119 и УПИ V-1158 по плана на град Сливо поле, Община Сливо поле ... публикувано на 31/01/2024 г.

Обава за срещи за обществено обсъждане относно Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за „Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на р. Дунав" (Rev.2, декември 2023), с възложител ИА „Проучване и поддържане на река Дунав" за българския участък от реката ... публикувано на 22/12/2023 г. 

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите относно постъпила Заявление с вх.№ РР-02-320/18.10.2023 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения в ПИ 65348.68.18 по КККР в землището на село Сандрово, община Русе, област Русе ... публикувано на 22/12/2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от ЗКПУ "Възраждане Сливо поле " относно "Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури от съществуващ тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 67444.99.19. по КККР на град Сливо поле, Област Русе" ... публикувано на 14/12/2023 г.

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите относно изменение на разрешително №11520184/17.12.2013г. за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, изменено с Решение №2188/10.08.2017г. на тръбен кладенец - "ТК1- Свинекомплекс Бръшлен- Бръшлен" село Бръшлен, община Сливо поле, област Русе ... публикувано на 14/12/2023 г.

Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Общ устройствен план (ОУП) на община Сливо поле, област Русе ... публикуван на 04/12/2023 г.

Заповед относно: Актуалната епизоотична обстановка по отношение разпространението на заболяването Инфлуенца по птиците и африканската чума по свинете ... публикувана на 04/12/2023 г.

Проект за санитарно – охранителна зона около водоизточниците – шест шахтови кладенеца с хоризонтални филтри – тип „Раней", на водовземна система „Дунав – Ряхово" за водоснабдяване на градовете Разград, Лозница, Попово и селата Благоево, Осенец, Дряновец, Балкански, Дриново, Еленово, Тръстика, Трапище, Чудомир, Сейдол и Тръбач, Общините Разград и Лозница, Област Разград и Община Попово, Област Търговище ... публикуван на 03/11/2023 г.

Инвестиционно предоложение  с вх.№ АО-5243 от 18.10.2023 г. за „Промяна на горивната система на съществуваш маслогреен котел към участък „Глицеролиза" на предприятие за производство на растителни масло и биодизел", с местоположение: УПИ VII-1158пп, УПИ VIII-1158пп, кв.119 и УПИ V-1158 по плана на град Сливо поле" ... публикуванo на 27/10/2023 г.

Решение № РУ-64-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка ... публикувано на 28/09/2023 г.

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона на водите ... публикуван на 07/08/2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Напояване на 140,1 ha, засети с културни насаждения, царевица или пшеница, посредством дъждуване с пивотни кръгови системи в землището на с.Борисово, общ.Сливо поле" ... публикувано на 24/07/2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от "САФАРИ - М " ЕООД "Напояване на 140,1 ha, засети с културни насаждения, царевица или пшеница, посредством дъждуване с пивотни кръгови системи в землището на село Борисово, Община Сливо поле" ... публикувано 13/07/2023 г.

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите относно водовземане от подземни води от тръбен кладенец в Поземлен имот с идентификатор 86026.5.2 по КККР на землището на село Юделник, община Сливо поле, област Русе ... публикувано на 19/05/2023 г.

Реконструкция и рехабилитация на общински пътища територията на община Сливо поле по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Път RSE – 3187  /RSE – 1173/ Малко Враново – Голямо Враново/ - /II-21/“ ... публикувана на 17/05/2023 г.

„Технологична модернизация на участък „Маслодобив“ към предприятие за производство на растителни масла и биодизел“, разположено на площадка гр. Сливо поле, обл. Русе ... публикувана на 11/05/2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение:"Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на Община Сливо поле по обособени позиции"-Обособена позиция №2:"Път RSE-3196/II-21/Русе-Бръшлен/Сливо поле- Гробищен парк." ... публикувано на 11/05/2023 г.

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите относно водовземане от шест броя шахтови кладенци с хоризонтални лъчи – ШК Р1,ШК Р3, ШК Р4, ШК Р5, ШК Р6 и ШК Р7 в Поземлен имот с идентификатор 63668.142.17, 63668.142.21, 63668.142.19,  63668.142.16, 63668.142.15, 63668.142.14 по КККР на землището на село Ряхово, община Сливо поле, област Русе ... публикувано на 03/05/2023 г.

 
Web design & SEO by Zashev