Search

Обявления и Съобщения

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона на водите ... публикуван на 07/08/2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Напояване на 140,1 ha, засети с културни насаждения, царевица или пшеница, посредством дъждуване с пивотни кръгови системи в землището на с.Борисово, общ.Сливо поле" ... публикувано на 24/07/2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от "САФАРИ - М " ЕООД "Напояване на 140,1 ha, засети с културни насаждения, царевица или пшеница, посредством дъждуване с пивотни кръгови системи в землището на село Борисово, Община Сливо поле" ... публикувано 13/07/2023 г.

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите относно водовземане от подземни води от тръбен кладенец в Поземлен имот с идентификатор 86026.5.2 по КККР на землището на село Юделник, община Сливо поле, област Русе ... публикувано на 19/05/2023 г.

Реконструкция и рехабилитация на общински пътища територията на община Сливо поле по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Път RSE – 3187  /RSE – 1173/ Малко Враново – Голямо Враново/ - /II-21/“ ... публикувана на 17/05/2023 г.

„Технологична модернизация на участък „Маслодобив“ към предприятие за производство на растителни масла и биодизел“, разположено на площадка гр. Сливо поле, обл. Русе ... публикувана на 11/05/2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение:"Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на Община Сливо поле по обособени позиции"-Обособена позиция №2:"Път RSE-3196/II-21/Русе-Бръшлен/Сливо поле- Гробищен парк." ... публикувано на 11/05/2023 г.

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите относно водовземане от шест броя шахтови кладенци с хоризонтални лъчи – ШК Р1,ШК Р3, ШК Р4, ШК Р5, ШК Р6 и ШК Р7 в Поземлен имот с идентификатор 63668.142.17, 63668.142.21, 63668.142.19,  63668.142.16, 63668.142.15, 63668.142.14 по КККР на землището на село Ряхово, община Сливо поле, област Русе ... публикувано на 03/05/2023 г.

Web design & SEO by Zashev