Search

"Грижа в дома" в Община Сливо поле

 ОБЯВЯВА ЗА ПОДБОР

 

Община Сливо поле, в качеството си на конкретен бенефициент по проект  „Грижа в дома в община Сливо поле“, със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0007-С01 по процедура BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз обявява набиране на персонал за Звено „Милосърдие“ за предоставяне на мобилни здравно-социални грижи по домовете на възрастни хора и лица с увреждания за длъжността:

 

 1. ДОМАШНА ПОМОЩНИЦА  код по НКПД 51521002– 25 бр.;

 

1.1. Основни задължения: Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. Подпомага извършването на основните жизнени дейности – хранене, хигиена, движение; Приготвяне на храна, доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване (със средства на потребителите) по Проект „Грижа в дома в община Сливо поле“,          

1.2. Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен -  основно образование;

 

1.3.  Работно време: ПЪЛНО или НЕПЪЛНО, и работа ПО ГРАФИК до 8 часа дневно;

           

2. Място и срок за подаване на документите:

 

2.1. Място за подаване:

 

Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: с.Ряхово,  ул.“Бачо Киро“, №2а, ЦСРИ „Здравец“, всеки работен ден от 8.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

 

2.2. Срок за подаване на документи:

от 02.12.2022 г.  до един месец преди приключване на дейностите по проекта.

 

3.  Кандидатите да представят следните документи:

3.1.  заявление за участие в подбора по образец;

3.2.  документ за самоличност (за справка);

3.3.  автобиография;

3.4. документ за завършено образование– копие;

 

4. Срок на договора-12 месеца, считано от 02.12.2022 г. до 01.12.2023 г., включително;

5. Работно време: по предварително уточнен График;

6. Часова заетост: почасово, според сбора на часовете за обслужване на избраните потребители, но не повече от законно установеното работно време 8 часа.

 

7. Съгласно Раздел I т. 2 и подточка 2.2. от Методиката за провеждане на подбор на персонал във връзка с осигуряване на непрекъсваемост на предоставянето на здравно-социални услуги на потребителите по проект „Патронажна грижа + в община Сливо поле“, чиито дейности по предоставяне на услугите приключват на 01.12.2022 г.  екипът за управление на проекта да предложи на болногледачите и потребителите на услугите по Дейност 1 на проект „Патронажна грижа + в община Сливо поле“  да подадат документи за включване в интегрираната здравно-социална услуга „Грижа в дома в община Сливо поле“ преди срока на стартиране на набирането на заявления, да се изготвят Оценки на потребностите от здравно-социални услуги по проект „Грижа в дома в община Сливо поле“ със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0007-С01 и бъдат включени от началото на предоставяне на услугите, считано от 02.12.2022 г.

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ... публикувана на 02/12/2022 г.

АВТОБИОГРАФИЯ ... публикувана на 02/12/2022 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за длъжността  „Домашна помощница“ ... публикувано на 02/12/2022 г.

 

За контакти: телефон 08133 2559

 

 

Община Сливо поле, в качеството си на конкретен бенефициент по проект  „Грижа в дома в община Сливо поле“, със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0007-С01 по процедура BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз

 

ОБЯВЯВА ПОДБОР

 

за набиране на заявления от кандидати за ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗДРАВНО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ в Звено „Милосърдие“ за предоставяне на услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж в община Сливо поле по Проект „Грижа в дома в община Сливо поле“

 

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Считано от 02.12.2022 г. като приемането на заявления не се ограничава със срок и ще се извършва до края на проекта, но не по-късно от един месец преди приключване на проектните дейности.

 1. МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: с.Ряхово,  ул.“Бачо Киро“, №2а, ЦСРИ „Здравец“, всеки работен ден от 8.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

За контакти: телефон 08133 2559

 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ:

Кандидатите за потребители на здравно социални услуги по проекта трябва да са част от целевата група на възрастни хора и лица с увреждания.

 

 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 • Заявление по образец
 • документ за самоличност (за справка);
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 • медицински протокол на ЛКК (копие);
 • други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
 • удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

 

4. С първите 70 кандидати за потребители, набрали най-много точки ще бъде подписан тристранен договор ползване на здравно социални услуги от домашен помощник, медицинска сестра и психолог в зависимост от потребностите за срока на проекта. Останалите некласирани потребители остават в листа чакащи за по-нататъшно включване при освобождаване на място в услугата.

 1. Съгласно Раздел I т. 2 и подточка 2.2. от Методиката за провеждане на подбор на персонал, във връзка с осигуряване на непрекъсваемост на предоставянето на здравно-социални услуги на потребителите по проект „Патронажна грижа + в община Сливо поле“, чиито дейности по предоставяне на услугите приключват на 01.12.2022 г.  екипът за управление на проекта да предложи на болногледачите и потребителите на услугите по Дейност 1 на проект „Патронажна грижа + в община Сливо поле“  да подадат документи за включване в интегрираната здравно-социална услуга „Грижа в дома в община Сливо поле“ преди срока на стартиране на набирането на заявления, да се изготвят Оценки на потребностите от здравно-социални услуги по проект „Грижа в дома в община Сливо поле“ със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0007-С01 и бъдат включени от началото на предоставяне на услугите, считано от 02.12.2022 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ КАНДИДАТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ ГРИЖА ... публикувано на 02/12/2022 г.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

               

На 02.12.2022 г. Община Сливо поле стартира изпълнението на дейностите по  проект Грижа в дома в община Сливо поле“, със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0007-С01 по процедура BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз

Изпълнението на дейностите по проекта предвиждат предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за осигуряване на подкрепа в домашна среда за 70 лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа за потребителите от населените места на община Сливо поле. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации. Чрез изпълнението на проекта ще бъдат предприети мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги и Специфична препоръка 2 за 2020 г.: „Да осигури подходяща социална закрила и основни услуги за всички“. Чрез изпълнение на проекта по настоящата процедура ще допринесе за изпълнението на принцип 18 „Дългосрочни грижи“ от Европейския стълб за социални права.

Ще се осигури продължаване на подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата, които са в риск от социално изслючване.

Основни дейности по проекта:

 1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
 2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата.
 3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.
 4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Срок на предоставяне на интегрираните здравно социални услуги: от 02.12.2022 г. до 01.12.2023 г.

Бюджет на безвъзмездната финансова помощ: 384 628.30 лв. по процедура BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.

 

Документите от кандидати за потребители и болногледачи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: с. Ряхово,  ул.“Бачо Киро“, №2а, ЦСРИ „Здравец“, всеки работен ден от 8.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа от 12.05.2021 г.

За контакти: телефон 08133 2559

 

Web design & SEO by Zashev