Search

"Грижа в дома" в Община Сливо поле

 

ПРОДЪЛЖАВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ“ СЪС СКЛЮЧЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 15.02.2024 Г. КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ДОГОВОР № BG05SFPR002-2.001-0007-C03

 

 На 15.02.2024 година Община Сливо поле сключи допълнително споразумение с Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ за продължаване срока на изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0007-C03​ „Грижа в дома в Община Сливо поле“ с още три месеца – до 2 юни 2024 година. С цел осигуряване на устойчивост и непрекъсваемост на услугите, Управляващият орган даде възможност на общините да удължат периода на изпълнение на дейностите по проектите си, като през периода на удължаването те следва да предприемат действия за разкриване на услугите като делегирана от държавата дейност или местна дейност.

На 2 декември 2022 г. в община Сливо поле стартира предоставянето на здравно социални услуги по проект „Грижа в дома в Община Сливо поле“. Предоставяната здравно социална услуга „Грижа в дома“ е с капацитет 70 потребители. Обслужените до момента потребители по проекта са 131 бр.

Целевите групи на потребителите на услугата „Грижа в дома“ са както следва:

 • Възрастни в невъзможност за самообслужване- 65 лица;
 • Лица с ЕР на ТЕЛК без определена чужда помощ-26

Срокът по предоставянето на социалните услуги  е удължен с още три месеца, като потребителите по проект „Грижа в дома в Община Сливо поле“ ще имат възможност да ползват здравно-социални услуги до 02.06.2024 г. Сумата на общия бюджетът след подписване на допълнителното споразумение е 561 063,30 лв.

Предоставените допълнителни средства са заложени в бюджета на проекта за разходи за трудови възнаграждения и възнаграждения на лицата, пряко ангажирани с изпълнението на преките дейности.

Към настоящия момент в община Сливо поле здравно-социалните услуги се предоставят от 1 психолог, 1 медицинска сестра и 24 лица, наети като домашни помощници-29 и 5 души сътрудници социална работа, които се грижат за 78 лица -потребители от всички населени места на общината.

 

 

От екипа за управление на проекта

 


 

Продължават дейностите по проект „Грижа в дома в Община Сливо поле“ със сключено Допълнително споразумение № 1 от 10.11.2023 г. към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Договор № BG05SFPR002-2.001-0007-C02

 

С цел осигуряване на устойчивост на услугите за „грижа в дома“ и подпомагане на общините в процеса на разкриването на услугата като делегирана от държавата дейност или местна дейност, УО на ПРЧР предостави възможност за удължаване договорите по процедура „Грижа в дома“ BG05SFPR002-2.001 за 3 месеца.

На 10.11.2023 г. беше подписано Допълнително споразумение с УО на Програма „Развитие на човешките ресурси“  за удължаване срока на изпълнение на дейностите с 3 месеца по проект „Грижа в дома в Община Сливо поле“  с договор за БФП BG05SFPR002-2.001-0007-C02.

Потребителите от населените места в община Сливо поле  ще продължат да ползват здравно-социални услуги до 02.03.2024 г.

Срокът по предоставянето на социалните услуги  е удължен с три месеца, а сумата на общия бюджетът след подписване на допълнителното споразумение е 467 552,75 лв.

Предоставените допълнителни средства са заложени в бюджета на проекта за разходи за трудови възнаграждения и възнаграждения на лицата, пряко ангажирани с изпълнението на преките дейности.

Към настоящия момент в община Сливо поле здравно-социалните услуги се предоставят от 1 психолог, 1 медицинска сестра и 37 лица, наети като домашни помощници-44 и 6 души сътрудници социална работа, които се грижат за 100 лица -потребители от всички населени места на общината.

 

 

От екипа за управление на проекта

 


 ОБЯВЯВА ЗА ПОДБОР

 

Община Сливо поле, в качеството си на конкретен бенефициент по проект  „Грижа в дома в община Сливо поле“, със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0007-С01 по процедура BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз обявява набиране на персонал за Звено „Милосърдие“ за предоставяне на мобилни здравно-социални грижи по домовете на възрастни хора и лица с увреждания за длъжността:

 

 1. ДОМАШНА ПОМОЩНИЦА  код по НКПД 51521002– 25 бр.;

 

1.1. Основни задължения: Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. Подпомага извършването на основните жизнени дейности – хранене, хигиена, движение; Приготвяне на храна, доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване (със средства на потребителите) по Проект „Грижа в дома в община Сливо поле“,          

1.2. Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен -  основно образование;

 

1.3.  Работно време: ПЪЛНО или НЕПЪЛНО, и работа ПО ГРАФИК до 8 часа дневно;

           

2. Място и срок за подаване на документите:

 

2.1. Място за подаване:

 

Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: с.Ряхово,  ул.“Бачо Киро“, №2а, ЦСРИ „Здравец“, всеки работен ден от 8.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

 

2.2. Срок за подаване на документи:

от 02.12.2022 г.  до един месец преди приключване на дейностите по проекта.

 

3.  Кандидатите да представят следните документи:

3.1.  заявление за участие в подбора по образец;

3.2.  документ за самоличност (за справка);

3.3.  автобиография;

3.4. документ за завършено образование– копие;

 

4. Срок на договора-12 месеца, считано от 02.12.2022 г. до 02.12.2023 г., включително;

5. Работно време: по предварително уточнен График;

6. Часова заетост: почасово, според сбора на часовете за обслужване на избраните потребители, но не повече от законно установеното работно време 8 часа.

 

7. Съгласно Раздел I т. 2 и подточка 2.2. от Методиката за провеждане на подбор на персонал във връзка с осигуряване на непрекъсваемост на предоставянето на здравно-социални услуги на потребителите по проект „Патронажна грижа + в община Сливо поле“, чиито дейности по предоставяне на услугите приключват на 01.12.2022 г.  екипът за управление на проекта да предложи на болногледачите и потребителите на услугите по Дейност 1 на проект „Патронажна грижа + в община Сливо поле“  да подадат документи за включване в интегрираната здравно-социална услуга „Грижа в дома в община Сливо поле“ преди срока на стартиране на набирането на заявления, да се изготвят Оценки на потребностите от здравно-социални услуги по проект „Грижа в дома в община Сливо поле“ със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0007-С01 и бъдат включени от началото на предоставяне на услугите, считано от 02.12.2022 г.

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ... публикувана на 02/12/2022 г.

АВТОБИОГРАФИЯ ... публикувана на 02/12/2022 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за длъжността  „Домашна помощница“ ... публикувано на 02/12/2022 г.

 

За контакти: телефон 08133 2559

 

 

Община Сливо поле, в качеството си на конкретен бенефициент по проект  „Грижа в дома в община Сливо поле“, със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0007-С01 по процедура BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз

 

ОБЯВЯВА ПОДБОР

 

за набиране на заявления от кандидати за ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗДРАВНО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ в Звено „Милосърдие“ за предоставяне на услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж в община Сливо поле по Проект „Грижа в дома в община Сливо поле“

 

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Считано от 02.12.2022 г. като приемането на заявления не се ограничава със срок и ще се извършва до края на проекта, но не по-късно от един месец преди приключване на проектните дейности.

 1. МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: с.Ряхово,  ул.“Бачо Киро“, №2а, ЦСРИ „Здравец“, всеки работен ден от 8.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

За контакти: телефон 08133 2559

 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ:

Кандидатите за потребители на здравно социални услуги по проекта трябва да са част от целевата група на възрастни хора и лица с увреждания.

 

 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 • Заявление по образец
 • документ за самоличност (за справка);
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 • медицински протокол на ЛКК (копие);
 • други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
 • удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

 

4. С първите 70 кандидати за потребители, набрали най-много точки ще бъде подписан тристранен договор ползване на здравно социални услуги от домашен помощник, медицинска сестра и психолог в зависимост от потребностите за срока на проекта. Останалите некласирани потребители остават в листа чакащи за по-нататъшно включване при освобождаване на място в услугата.

 1. Съгласно Раздел I т. 2 и подточка 2.2. от Методиката за провеждане на подбор на персонал, във връзка с осигуряване на непрекъсваемост на предоставянето на здравно-социални услуги на потребителите по проект „Патронажна грижа + в община Сливо поле“, чиито дейности по предоставяне на услугите приключват на 01.12.2022 г.  екипът за управление на проекта да предложи на болногледачите и потребителите на услугите по Дейност 1 на проект „Патронажна грижа + в община Сливо поле“  да подадат документи за включване в интегрираната здравно-социална услуга „Грижа в дома в община Сливо поле“ преди срока на стартиране на набирането на заявления, да се изготвят Оценки на потребностите от здравно-социални услуги по проект „Грижа в дома в община Сливо поле“ със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0007-С01 и бъдат включени от началото на предоставяне на услугите, считано от 02.12.2022 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ КАНДИДАТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ ГРИЖА ... публикувано на 02/12/2022 г.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

               

На 02.12.2022 г. Община Сливо поле стартира изпълнението на дейностите по  проект Грижа в дома в община Сливо поле“, със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0007-С01 по процедура BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз

Изпълнението на дейностите по проекта предвиждат предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за осигуряване на подкрепа в домашна среда за 70 лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа за потребителите от населените места на община Сливо поле. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации. Чрез изпълнението на проекта ще бъдат предприети мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги и Специфична препоръка 2 за 2020 г.: „Да осигури подходяща социална закрила и основни услуги за всички“. Чрез изпълнение на проекта по настоящата процедура ще допринесе за изпълнението на принцип 18 „Дългосрочни грижи“ от Европейския стълб за социални права.

Ще се осигури продължаване на подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата, които са в риск от социално изслючване.

Основни дейности по проекта:

 1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
 2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата.
 3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.
 4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Срок на предоставяне на интегрираните здравно социални услуги: от 02.12.2022 г. до 02.12.2023 г

Бюджет на безвъзмездната финансова помощ: 384 628.30 лв. по процедура BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.

 

Документите от кандидати за потребители и болногледачи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: с. Ряхово, ул.“Бачо Киро“, №2а, ЦСРИ „Здравец“, всеки работен ден от 8.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа от 02.12.2022 г.

За контакти: телефон 08133 2559

 


 

ИНФОРМАЦИЯ

 

За предоставени здравно социални услуги по проект „Грижа в дома в Община Сливо поле” за периода от 01.04.2023 до 31.08.2023 година

 

При изпълнение на проектните дейности е апробиран модел за грижа в дома за възрастни хора и лица с увреждания за предоставяне на почасови интегрирани мобилни здравно-социални услуги в домовете на потребителите. Услугите се предоставят след изготвяне на оценки на потребностите. До момента са изготвени 120 оценки на потребностите от здравно-социални услуги на кандидати за потребители, представители нацелевите групи.

 

В община Сливо поле здравно-социалнитеуслуги се предоставят от 39 лица, наетикато домашни помощници и 6 сътрудници социална работа, 1 медицинска сестра и 1 психолог за 92 потребители от всички населени места на общината.

 

Услугите се предоставят по график на домашните помощници и сътрудници социална работа за посещения в домовете на потребителите. На всички домашни помощници е извършено обучение за предоставяне на здравно-социални услуги в домовете на потребителите. Извършена е и супервизия на персонала, предоставящ услуги в домашна следа.

Екипът за управление на проекта извършва ежемесечни посещения на място във връзка с установяване качеството на предоставяните услуги по проекта.

 

Психологът извършва консултации по домовете на потребителите и по телефона.

Медицинската сестра извършва консултации и измерване на кръвно налягане и кръвна захар на място в домовете на потребителите

 

Услугите, предоставяни по проекта се приемат много добре от потребителите във всички населени места на общината.

 

 

От екипа за управление на проекта

 

Web design & SEO by Zashev