Search

Проект "Отново активни" по ОП РЧР 2014-2020

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ОТНОВО АКТИВНИ" ПО ПРОЕКТ No BG05M9OP001-2.005-0022 „ОТНОВО АКТИВНИ“, ФИНАНСИРАН
ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“ КЪМ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014- 2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ... 23/01/2019 г.


Проект:  № BG05M9OP001-2.005-0022  „Отново активни“


Съобщение

за предстоящо провеждане на заключителен семинар по проект BG05M9OP001-2.005-0022 “Отново активни“

            На 09 януари 2019 г. от 10,30 часа в залата на Общински съвет Сливо поле ще се проведе Заключителен семинар за отчитане изпълнението на дейностите по проект BG05M9OP001-2.005-0022 “Отново активни“ с бенефициент община Сливо поле и партньори „Евро Проконсулт-Русе” и „Моллов пласт” ЕООД, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Активно включване”.

            Каним всички заинтересовани страни да присъстват на Заключителния семинар-Д БТ, Д СП, работодатели и граждани.

 

От Екипа за управление на проекта

 


Проект:  № BG05M9OP001-2.005-0022  „Отново активни“


 

 

На вниманието на заинтересованите страни и целевите групи по проект „ОТНОВО АКТИВНИ”

 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ  „Отново активни“ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ” BG05M9OP001-2.005  ПO ОПEPAТИВНA ПPOГPAМA „РAЗВИТИE НA ЧOВEШКИТE PECYPCИ“ 2014-2020, ЗА ПЕРИОДА

от 01.02.2018 до 30.06.2018 г.

 

При реализиране на дейностите по проекта за посочения период бяха постигнати следните резултати:

По дейност 8 представители на ЦГ бяха информирани и консултирани по трудово - правни теми и актуални въпроси свързани с пазара на труда и заетостта. В резултат от дейността Постигнатите резултати от дейността допринесоха за изпълнението на индикатори за изпълнение като брой неактивни или безработни участници и брой хора с увреждания над 18 години и брой неактивни и безработни участници, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица, след осигурена грижа за дете и брой участници с увреждания над 18 г., които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица.

По дейност 9-Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права на лицата, полагащи грижи за зависими членове или хора с увреждания по Компонент 1 бяха консултирани и запознати с трудово - правни теми 50 участници от целевата група на ХУ или техни близки, определена професионална самооценка и професионална пригодност за упражняване на дадена професия и избор на професия.

По дейност 10 беше проведено обучение за придобиване на квалификация 1-ва степен на 10 лица от ЦГ по професията: Помощник в строителството", което ще допринесе за увеличени възможности за реализация на пазара на труда на лица с увреждания и трайно безработни лица. Чрез реализирането на тази дейност достигаме индикаторите за резултат: обучени 4 лица с увреждания и 6 лица трайно безработни на пазара на труда. На същите 10 лица беше осигурена 6 месечна заетост по придобитата квалификация по дейност 11 от проекта.

По дейност 12 В резултат на реализирането на дейността беше изготвен доклад за "Добри практики за недискриминация и заетост на хора с увреждания и ползите от това за работодателите и обществото“. Изградена е положителна нагласа в работодателите от община Сливо поле, относно наемането на лица с увреждания. Беше постигнато активизиране на пазара на труда в община Сливо поле и активизирани лица с увреждания, които за започнали да търсят работа.

 

По дейност 13 от проекта беше организирана Трудова борса. Работата с работодателите за преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на представители на уязвими групи на пазара на труда даде много добър резултат. В залата на общински съвет Сливо поле беше проведена трудова борса, на която присъстваха много лица с увреждания, неактивни лица и безработни лица търсещи работа. В резултат на проведената трудова борса беше постигнато активизиране на пазара на труда в община Сливо поле и доста лица с увреждания започнаха да търсят работа.

 

 

Във връзка с изпълнение на Дейност 16 и 17 беше осигурен дocтъп дo coциaлни и  здpaвни ycлyги, нeзaвиcимocт и coциaлнa интeгpaция зa:

  • лица, изпаднали в зависимост от грижа, поради увреждане или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
  • лица с увреждане или за които съществува опасност от увреждания на неговото физическо, психическо и социално благополучие;
  • лица в риск от социална изолация и социално изключване

с установена невъзможност за самообслужване в община Сливо поле.

Услугите се пpeдocтaвят  пeт дни в ceдмицaтa, пo определен график и индивидуален план.

 

От началото на година до 30.06.2018 година потребителите по проекта ползват следните услуги:

  1. Мобилна рехабилитация в дома на потребителя-175 процедури за 25 лица;
  2. Психологическа подкрепа за потребители на социални услуги – проведени 42 индивидуални консултации в домовете на потребителите;
  3. Социална услуга „Личен асистент“-24 потребители, обслужвани от 11 лица;
  4. Социална услуга „Социален асистент“- 25 потребители, обслужвани от 13 лица от началото на годината до 30.06.2018 г. в т.ч. с прекратените договори;
  5. Посещение на театрални постановки на 04.05.2018 г. и на 04.06.2018 г.;
  6. Проведени сеанси конетерапия за деца и възрастни с увреждания в конната база на Сдружение „Конен спорт и коневъдство-Русе”.

 

Териториалният обхват на проекта е нaceлeнитe мecтa на община Сливо поле.

Изпълнението на дейностите по проекта и предоставянето на социалните услуги ще приключи на 19 декември 2018 година. Изпълнените дейности и постигнати резултати отговарят на поставените цели на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

 

Екип за управление:

Йорданка Тонева-Ръководител на проекта

Авидан Мехмедова-Счетоводител на проекта

 


Съобщение за обявен прием на заявления от кандидати за потребители на услугите "Личен асистент"  и „Социален асистент“ по проект „Отново активни“ ... 24/11/2017 г.

Съобщение за обявен прием на заявления от кандидати за личен и социален асистент по проект „Отново активни“ ... 24/11/2017 г.

Презентация от ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект №BG05M9OP001-2.005-0022 „Отново активни“ проведена на 20.09.2017 г.

Снимки от ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект №BG05M9OP001-2.005-0022 „Отново активни“ проведена на 20.09.2017 г.

Покана за конференция по Компонент 1 по проект №BG05M9OP001-2.005-0022 "Отново активни" ... 18/09/2017

Съобщение за проведена кръгла маса по проект BG05M9OP001-2.005-0022 “Отново активни“ 

ПОКАНА за ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект №BG05M9OP001-2.005-0022 „Отново активни“ ... 14/09/2017

Програма за провеждане на пресконференция по проект №BG05M9OP001-2.005-0022 „Отново активни“ гр. Сливо поле, 20.09.2017 г.  ... 14/09/2017

Информация за стартиране на проект ... 13/06/2017 г. 

 
Web design & SEO by Zashev