Search

Географска характеристика

По своето географско  разположение община Сливо поле се намира в Североизточна България и граничи:

  • На север – с река Дунав
  • На изток – с общините Тутракан и Кубрат
  • На запад – с община Русе

В общината няма развит железопътен и въздушен транспорт, но има възможности за развитие на воден /речен/ транспорт чрез пристанището в село Ряхово. В най-голяма  степен е развит автотранспорта. През общината преминава главен път ІІ-21,  свързващ градовете Русе и Силистра. Съставните села се обслужват от четвъртокласна пътна мрежа.

Община Сливо поле се намира в Североизточна България, на 20 км. източно   от гр.  Русе. Общата площ на общината е 276 кв.км. Общинският център гр.Сливо поле е разположен  на 5 км от река Дунав от двете страни на главен път ІІ-21 (Русе- Силистра). Границата на Община Сливо поле с река Дунав е 24 километра по протежение на реката – от 451 км до 475 км,  като селата Ряхово,  Бабово и Бръшлен са разположени по поречието на р.Дунав.

Доброто географско разположение, както и развитата транспортна инфраструктура   превръщат Община Сливо поле в привлекателно и перспективно място за инвестиции.

Ландшафтът в общината е равнинен, като на места се разнообразява от горски масиви:

  • в Дунавското крайбрежие растат предимно тополи
  • в останалите масиви на горския фонд има акация, дъб, бук, бор, бреза.

Предстои координация на дейностите по възстановяване на горските масиви с плана на РУГ-Русе за разширяване на залесените територии с предвидени в техния план насаждения.

Община Сливо поле се намира в близост до: Европейски коридор №7 – сухопътен и Европейски коридор №9 – речен. Обслужва се от автомобилен транспорт.

На територията на общината попада част от най-голямата защитена местност в България - "Защитена местност Калимок-Бръшлен", в която се осъществяват мероприятия за възстановяване на влажната зона "Калимок-Бръшлен" по проект на Световната банка и GEF www.kalimok.org

Web design & SEO by Zashev