Search

Общинска собственост

Преписи на протоколите за разпределение на пасищата –собственост на Община Сливо поле, в полза на животновъди ... публикувани на 07/05/2024 г.

Заповед за предоставяне под наем на полски пътища или части от тях – публична общинска собственост. Данни за имотите, обобщени по землища и ползватели ... публикувана на 22/02/2024 г.

Преписи на протоколите по чл.37и, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ на комисията по ал.6 за разпределението на пасищата, мерите и ливадите-общинска собственост на територията на община Сливо поле, считано от стопанската 2023/2024 година ... публикувани на 28/04/2023 г.

Списък с пасищата, мерите и ливадите-общинска собственост, определени от Общински съвет-гр. Сливо поле за общо и индивидуално ползване през стопанската 2023-2024 година ... публикуван на 28/02/2023 г.

Заповед за сключване на договори за наем за полски пътища-общинска собственост, определени наемни цени по землища и данни за предоставяните под наем имоти или части от тях ... публикувана на 06/01/2023 г.

Протоколи по чл.37и, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ за окончателното разпределение на пасищата – общинска собственост, на територията на община Сливо поле ... публикувани на 28/04/2022 г.

Заповед за предоставяне под наем на полски пътища или части от тях, считано за стопанската 2021/2022 година, определените наемните цени и данни за предоставените площи по землища, имоти и ползватели ... публикувана на 25/01/2022 г.

Заповеди по чл.37в, ал.4 ЗСПЗЗ, с които е одобрено разпределението на масивите за ползване на земеделски земи, в това число разпределение на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ ... публикувани на 28/10/2021 г.

Заповед за отнемане на правото на строеж, респективно правото на ползване върху незастроено дворно място, находящо се в град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе ... публикувана на 16/09/2021 г.

Заповед за отнемане на правото на строеж, респективно правото на ползване върху незастроени дворни места, находящи се в село Стамболово, община Сливо поле, област Русе ... публикувана на 05/08/2021 г.

Заповед за отнемане на правото на строеж, респективно правото на ползване, учредени със Заповед № 20/19.02.1987 г. на Председателя на Общински народен съвет – Сливо поле и Договор за отстъпено право на строеж ... публикувана на 28/06/2021 г.

Препис на протоколите от разпределението на пасищата, мерите и ливадите в община Сливо поле по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ. ... публикувани на 28/04/2021 г.

Заповед за отнемане правото на строеж, респективно правото на ползване, учредени със Заповед № 188/16.08.1979 г. на Председателя на Изпълнителния комитет  на Общински народен съвет – Сливо поле върху незастроено дворно място с площ 1280 кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот IV-761, кв.24 по действащия регулационен план на село Голямо Враново, община Сливо поле, област Русе ... публикувана на 31/03/2021 г.

Заповед за отнемане правото на строеж, респективно правото на ползване, учредени със Заповед № 189/16.08.1979 г. на Председателя на Изпълнителния комитет  на Общински народен съвет – Сливо поле върху незастроено дворно място с площ 970 кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот III-761, кв.24 по действащия регулационен план на село Голямо Враново, община Сливо поле, област Русе  ... публикувана на 31/03/2021 г.

Заповед за отнемане правото на строеж, учредено със Заповед № 218/20.07.1988 г. на Председателя на Общински народен съвет – Сливо поле върху незастроено дворно място с площ 954 кв.м., представляващо поземлен имот находящ се в село Ряхово  ... публикувана на 08/03/2021 г.

Списъци по землища на пасищата, мерите и ливадите – общинска собственост за общо и индивидуално ползване ... публикувани на 22/02/2021 г.

Заповед за отнемане правото на строеж, респективно правото на ползване, учредени със Заповед № 90/11.04.1990 г. на Председателя на Общински народен съвет – Сливо поле ... публикувана на 04/02/2021 г.

Заповед за предоставяне под наем на полски пътища за стопанската 2020/2021 година, регистър на имотите и наемни цени по землища ... публикувани на 29/12/2020 г.

Заповед за отнемане на право на строеж, учредено с Договор № Д-386/11.09.2015 г. върху незастроено дворно място с площ 1036 кв.м., представляващо УПИ III-1356, кв.128 по действащия регулационен план на град Сливо поле, предмет на АЧОС № 3103/24.08.2017  г., вписан Служба по вписванията – гр. Русе с вх. рег. № 12370 от 07.09.2017 г., акт № 19, том 28, дв.вх.12176. ... публикувана на 11/10/2020 г.

Преписи на протоколите за окончателното разпределение на пасищата по чл.37и, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г. ... 05/05/2020 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 год.

Заповед за предоставяне под наем на полски пътища за стопанската 2019/2020 година и приложенията към заповедта по землища.

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 г. 

Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии през 2019 г.

Списък на земеделските имоти- публична общинска собственост, с начин на трайно ползване пасище за стопанската 2019/2020 г.

Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите и Год план за паша 2018-2019

Протоколи за окончателното разпределение на ползването на пасищата през 2018 година... 22/03/2018

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г. ... 03/01/2018 г.

Полски пътища 2017/2018 

Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии през 2018 година.

ПРОТОКОЛ за допълнително разпределение по чл. 37и, ал.6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ- пасище и мера в с. Ряхово ... 09/08/2017

ПРОТОКОЛ за допълнително разпределение по чл. 37и, ал.6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ- пасище и мера в с. Бабово ... 09/08/2017

Съобщение до ПАВЕЛ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ ... 13/01/2017 г.

Съобщение до ИВО ЙОРДАНОВ ИВАНОВ ... 13/01/2017 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2015-2019 год.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА- ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ 2016-2020 год.

Полски пътища 2016/2017


ЗАПОВЕДИ


 

Web design & SEO by Zashev