Search

Читалища


15.10.2014 г.


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана по реда на Глава осма "а" – Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки за „ДОСТАВКА, чрез закупуване, на лодка с двигател по Проект „Празник на водните спортове на река Дунав при село Бръшлен"

Линк към Публична покана с ID 9034691

Договор за безвъзмездна финансова помощ

Техническа спецификация

Образци на документи за попълване

Писмо до средствата за масово осведомяване

Съобщение до средствата за масово осведомяване

Протокол на комисията от 28.10.2014

Договор No.1 от 07.11.2014 год.

Web design & SEO by Zashev