Search

Профил на купувача

„Доставка и монтаж на дограми за нуждите на ОП „Комунални дейности“, гр. Сливо поле“
Процедура: Публично състезание
Публикувано на: 04.05.2018 |13:39:11
Номер: 2018-007
„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Сливо поле за изготвяне на заявления за подпомагане, последващо управление и отчитане на проекти с работни заглавия: "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Сливо поле, УПИ VIII - 152, кв. 55 по плана на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле" и проект „Реконструкция и прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска сграда, находяща се в УПИ IX - 1027, кв. 49 по плана на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле” по Мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“
Процедура: Публично състезание
Публикувано на: 01.03.2018 |10:46:59
Номер: 2018-004
Извършване на СМР/СРР по рехабилитация и реконструкция на улица Родопи, село Юделник, община Сливо поле
Процедура: Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Публикувано на: 14.02.2018 |11:41:11
Номер: 2018-002
Реконструкция и рехабилитация на улица Родопи, село Юделник, община Сливо поле и упражняване на авторски надзор
Процедура: Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Публикувано на: 24.01.2018 |13:18:03
Номер: 2018-001
Доставка на хранителни продукти за календарната 2018 година, за ДГ "Мечо Пух" - Сливо поле , със следните обособени позиции:
Процедура: Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Публикувано на: 12.12.2017 |14:49:40
Номер: 2017-007
Web design & SEO by Zashev