Search

ЦДГ "Пролет" - с.Малко Враново

 

Успешно приключване на проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
В края на месец декември 2023 година ДГ “ Пролет “ с. Малко Враново успешно приключи изпълнението на всички дейности по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката .
От 01.07.2023 г. до 31.12.2023 г. ДГ “ Пролет “ с. Малко Враново работи по следната дейност :
Дейност 1: Допълнително обучение по български език за децата от уязвими групи в системата на предучилищното образование .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


Първо тримесечие ... 15/05/2024 г.

Бюджет за 2024 година ... публикуван на 11/03/2024 г.


Четвърто тримесечие за 2023 година ... публикувано на 23/02/2024 г.

Трето тримесечие за 2023 година ... публикувано на 27/10/2023 г.

Бюджет за 2023 година ... публикуван на 03/10/2023 г​

Второ тримесечие за 2023 година ... публикувано на 26/07/2023 г.

Първо тримесечие за 2023 година ... публикувано на 25/04/2023 г.


Бюджет за 2022 година ... публикуван на 17/05/2022 г.

Първо тримесечие за 2022 година ... публикувано на 20/04/2022 г.

Второ тримесечие за 2022 година ... публикувано на 15/07/2022 г.

Трето тримесечие за 2022 година ... публикувано на 19/10/2022 г.

Четвърто тримесечие за 2022 година ... публикувано на 21/02/2023 г.

План за квалификационна дейност ДГ "Пролет" с. Малко Враново за 2021 / 2022 г. ... публикуван на 25/07/2022 г.


Бюджет и Първо тримесечие за 2021 година

Второ тримесечие ... 13/07/2021 г.

Трето тримесечие ... 26/10/2021 г.

Четвърто тримесечие ... 28/01/2022 г.ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ ПРОЛЕТ „ с. МАЛКО ВРАНОВО, ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ​ ... 31/03/2021 г.
 Заповед за провеждане на процедура ... 30/09/2019 г.

Обявление за набиране на предложения ... 30/09/2019 г.

Заповед за определяне на спечелил процедурата ... 10/10/2019 г.

 


ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА “ ПРОЛЕТ “ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017 /2018 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС на работещите в системата на предучилищното образование – Детска градина „ Пролет „ с. Малко Враново

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ ПРОЛЕТ „ С. МАЛКО ВРАНОВО И ФИЛИАЛИ В С. ГОЛЯМО ВРАНОВО И С. СТАМБОЛОВО за учебната 2017 / 2018 година

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ДГ  ” ПРОЛЕТ ” С. МАЛКО ВРАНОВО, ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

Плана за дейностите, процедурите, критериите, показателите и инструментите за самооценяване на колектива в ДГ “ Пролет “ с. Малко Враново и филиалите в с. Голямо Враново и с. Стамболово за периода 2016 – 2018 година.

Плана за инструктаж за обучението на членовете на работната група в ДГ “ Пролет “ с. Малко Враново за периода 2016 – 2018 година.

Г О Д И Ш Е Н   П Л А Н за дейността на комисията по самооценяване за учебната 2016 -  2017 година

ПРОГРАМНА СИСТЕМА на ДГ „ Пролет „ с. Малко Враново и филиалите в с. Голямо Враново и с. Стамболово за учебната 2017 / 2018 година

С Е Д М И Ч Н О   Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е ЗА   УЧЕБНАТА   2017 / 2018 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ на ДГ „ Пролет „ с. Малко Враново и филиалите в с. Голямо Враново и с. Стамболово за периода 2016 / 2020 година

 

Web design & SEO by Zashev