Search

ОДЗ "Мечо Пух" - гр.Сливо поле


 

Педагогическите специалисти от детска градина „Мечо Пух“- гр.Сливо поле  активно работиха по проект BG05M20P001-5.001- 0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на криза“ , който е продължение на Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование. 

Бяха сформирани 5 групи с деца от всички възрастови групи, за да се затвърдят познанията им по български език и възможностите за общуване с връстниците.

Малкият брой деца  позволи на учителите да създадат атмосфера за обучение и подкрепа на децата, които са уязвими групи и имат езикова бариера в общуването си с останалите.

 Системно се затвърдява учебният материал, като се набляга на игрово- познавателният модел за „учене чрез игра“ и съпреживяване на емоциите в играта.

BG05M20P001-5.001 -0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Дейност 3 Работа с родители  
Дейността е планирана с цел постепенна промяна на нагласите чрез целенасочена работа с родителите, която може да има ключова роля не само за успешното включване в първи клас, но и за превенция на отпадането от училище в следващите класове.

Съвместната работа с родителите  се осъществи по график подходящ

за консултации, индивидуални беседи и дейности свързани с учебно възпитателната дейност.Родителски срещи, самостоятелни консултации

 с родителите с цел: Работещо партньорство в интерес на децата и тяхното пълноценно развитие.

Благодарение на финансовата подкрепа в следствие от работата ни по проект BG05M20P001-5.001- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“ , материалната база на ДГ,, Мечо Пух“ беще обогатена с подходящи дидактични материали за всички възрастови групи. Дидакчни играчки , декор и пособия за развиване на творческо мислене и въображение.

Педагогически персонал беше стимулиран с допълнително трудово възнаграждение с цел съвестно и отговорно изпълнение на задачите по проект BG05M20P001-5.001- 0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на криза“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Първо тримесечие ... публикувано на 15/05/2024 г.

Стратегия за развитие ... публикувана на 15/04/2024 г.

Правилник за дейността ... публикуван на 15/04/2024 г.

Етичен кодекс ... публикуван на 15/04/2024 г.

План за работа на колектива на ДГ „МЕЧО ПУХ ” ... публикуван на 15/04/2024 г.

Дневна организация на престоя на децата в ДГ„Мечо Пух” при целодневна организация детската градина​ ... публикувана на 15/04/2024 г.

ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ – Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в системата на предучилищното образование – 2024 г. ... публикувани на 15/04/2024 г.

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд през учебната 2023 / 2024 год. ... публикуван на 15/04/2024 г.


Бюджет за 2024 година ... публикуван на 11/03/2024 г.


Четвърто тримесечие за 2023 година ... публикувано на 23/02/2024 г.

Трето тримесечие за 2023 година ... публикувано на 27/10/2023 г.

Бюджет за 2023 година ... публикуван на 03/10/2023 г

Второ тримесечие за 2023 година ... публикувано на 26/07/2023 г.

Първо тримесечие за 2023 година ... публикувано на 25/04/2023 г.


Бюджет за 2022 година ... публикуван на 17/05/2022 г.

Първо тримесечие за 2022 година ... публикувано на 20/04/2022 г.

Второ тримесечие за 2022 година ... публикувано на 15/07/2022 г.

Трето тримесечие за 2022 година ... публикувано на 19/10/2022 г.

Четвърто тримесечие за 2022 година ... публикувано на 21/02/2023 г.


Бюджет и Първо тримесечие за 2021 година.

Второ тримесечие ... 13/07/2021 г.

Трето тримесечие ... 26/10/2021 г.

Четвърто тримесечие ... 28/01/2022 г.


Обявление за набиране на предложения ... 30/09/2019 г.

Заповед за определяне на спечелил процедурата ... 10/10/2019 г.


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ,, МЕЧО ПУХ” – гр. Сливо поле за учебната 2017 / 2018 година

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА

Web design & SEO by Zashev