Search

СОУ Сливо поле

СОУ Свети Паисий Хилендарски гр.Сливо поле

 


Сайт на СОУ Св.Паисий Хилендарски гр.Сливо поле:  http://sou-slivopole.org/

e-mail адрес: sou_slivopole@abv.com


 

Информация за изпълнение на договорите след 07.01.2015 год.

 


 

07.11.2014 год.

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

 

За изпълнението на обществена поръчка за

"ДОСТАВКА на течно гориво – газьол за отопление, за отопление на СОУ "Св. Паисий Хилендарски", град Сливо поле за отоплителен сезон 2014/ 2015 година"

 

Договор за доставка на течни горива, сключен на 07.10.2014 г. – дата на публикуване 07.11.2014 г.

На основание чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, възлагането на обществената поръчка е реализирано с процедура на договаряне без обявление, чрез "Българска стокова борса" АД по реда на ЗСБТ.

 

Договор

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец октомври 2014 г. ... 18/11/2014

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец декември 2014 г. ... 05/01/2015

 


 

18.11.2014 год.

ПРОЦЕДУРА

За възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана по реда на Глава осма "а" – Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки за "ДОСТАВКА, чрез покупка, на хранителни продукти, вкл. хляб и хлебни изделия за училищен стол към СОУ "Св.Паисий Хилендарски", град Сливо поле, за календарната 2015 година".

Линк към публична покана с ID 9036145

Документация, включително приложения и образци

Съобщение до средствата за масово осведомяване ... 18/11/2014

Протокол на комисията от 28.11.2014 г. и приложения ... 28/11/2014

Договор ... 01/12/2014

 


 

02.12.2014 г.

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

 

За изпълнението на обществена поръчка за

"ДОСТАВКА на горива за зареждане на моторни превозни средства на СОУ "Св. Паисий Хилендарски", град Сливо поле за календарната 2015 година"

 

На основание чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, възлагането на обществена поръчка ще се реализира чрез "Българска стокова борса" АД.

 

1.      Решение № 186 от 02.12.2014 година 

Линк към Решение ID 635947

Техническа спецификация ... 02/12/2014

Договор ... 15/12/2014

Web design & SEO by Zashev