Search

Профил на купувача ОУ "Иван Вазов" с. Голямо Враново

 

 


31.10.2017 г. 

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

За изпълнение на обществена поръчка за

"ДОСТАВКА на течно гориво - газьол, за отопление на ОУ "Иван Вазов", село Голямо Враново за отоплителен сезон 2017/2018 година и отоплителен сезон 2018/2019 година"

 

 

Линк към решение ID 812413 от 31.10.2017 год.

Техническа спецификация ... 31/10/2017

Договор за възлагане на обществена поръчка ... 20/11/2017

 


11.09.2017 г.

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

/СОО/

"Доставка на хранителни продукти за учебната 2017 – 2018 година, за училище, вкл. училищен стол към ОУ "Иван Вазов", село Голямо Враново"

 

31/08/2016 г.

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

/СОО/

"Доставка на хранителни продукти за учебната 2016 – 2017 година, за училище, вкл. училищен стол към ОУ "Иван Вазов", село Голямо Враново"

 

Информация за публикувана обява ID 9055994

 

Заповед за удължаване на срок за получаване на оферти ... 08/09/2016

 

 

Заповeд поканa ... 19/09/2016

 


08/09/2015 г.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана по реда на Глава осма "а" – Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки за „Доставка на хранителни продукти за учебната 2015 – 2016 година, за училище, вкл. училищен стол към ОУ "Иван Вазов", село Голямо Враново"

Публична покана ID9045738 от 08.09.2015 г.

Документация приложение към поканата ... 08/09/2015

Съобщение до средствата за масово осведомяване ... 08/09/2015

Протокол на комисията от 18.09.2015 год. и две приложения ... 18/09/2015

Договор от 23.09.2015 г. и приложения към него ... 25/09/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец септември 2015 г. ... 06/10/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец октомври ... 06/11/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец ноември ... 07/12/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец декември 2015 г. ... 04/01/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2016 г. ... 29/01/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2016 г. ... 26/02/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец март 2016 г. ... 06/04/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец април 2016 г. ... 04/05/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец май 2016 г. ... 01/06/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец юни 2016 г. ... 20/06/2016

Информация за приключване изпълнението на договора ... 29/06/2016


07.09.2015 г.

 

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

За изпълнение на обществена поръчка за

"ДОСТАВКА на течно гориво - газьол, за отопление на ОУ "Иван Вазов", село Голямо Враново за отоплителен сезон 2015/2016 година и отоплителен сезон 2016/2017 година"

На основание чл. 90, ал.1, т.11 от ЗОП, възлагането на обществена поръчка ще се реализира чрез "Българска стокова борса" АД.

Линк към решение ID 686151 от 07.09.2015 год.

Техническа спецификация ... 07/09/2015

Договор от 15.09.2015 г. ... 02/10/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2016 г. ... 29/01/2016


Информация за приключване на договора ... 10/03/2015 год.


07.11.2014 год.

 

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

 

За изпълнението на обществена поръчка за

"ДОСТАВКА на течно гориво – газьол за отопление, за отопление на ОУ "Иван Вазов", село Голямо Враново за отоплителен сезон 2014/ 2015 година"

 

На основание чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, възлагането на обществената поръчка е реализирано с процедура на договаряне без обявление, чрез "Българска стокова борса" АД по реда на ЗСБТ.

  

Договор за доставка на течни горива, сключен на 07.10.2014 г. – дата на публикуване 07.11.2014 г.

Договор

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец октомври 2014 г.

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2015 г. ... 11/02/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2015 г. ... 09/03/2015

Web design & SEO by Zashev